FUND            

基金            

地产基金            

地产基金匹配星河优势布局区域,提升业务整体控制力。                

并购基金                            

并购基金重点聚焦地产、不良资产类,与各类机构开展业务合作。                        

保理基金                            

保理基金侧重于保理+类保理业务,发挥融资端能力。                        

产业基金                            

产业基金专注于前沿技术产业投资,助推资本增值。